سـامانه شفافــ‌سازی

تامین،بارگیری،حمل،و باراندازی پمپ ها و الکترموتورهای مورد نیاز برای نصب در تلمبه خانه های شماره 1و2 آبرسانی به شهر لیکک


  تاریخ شروع
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 
[content314]
[content315]
[content316]
[content317]
[content318]
[content319]
[content320]
[content321]